Weidevogels

In de weilanden van West-Friesland en Wieringen vindt er weidevogelbeheer plaats. Doelsoorten hierbij zijn:

grutto, tureluur, kievit, scholekster, gele kwikstaart, graspieper, slobeend, veldleeuwerik en zomertaling

Speerpuntsoorten zijn: grutto, tureluur, kievit en scholekster.

Grutto

Factsheet Grutto Vogelbescherming Nederland