Jaarvergadering 2021

Uitnodiging voor Leden en donateurs van de ANV Hollands Noorden en belangstellenden.

Jaarvergadering op dinsdag 26 oktober 2021, aanvang: 20.00 uur

Dorpshuis de Vang, Molenstraat 42, Benningbroek (grote zaal)

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering d.d. 27 oktober 2020 

 

 1. a. Goedkeuring wordt gevraagd van het financieel verslag 2020 en de begroting 2022. 
  b. Verantwoording bestemmingsreserve. 
  Het gehele financiële jaarrapport 2020 kan op het kantoor in Benningbroek worden ingezien of op verzoek (via email) worden toegezonden aan leden.
 1. Jaarverslag weidevogels, akkernatuur en projecten
 1. Bestuursverkiezing;
  Aftredend 2021:                                          Voorzitter Klaas Wim Jonker
                                                                           Als nieuwe voorzitter wordt voorgesteld: Jaap Visser
  Verkiesbaar 2021:                                       Ane van Straten
  Aftredend en herkiesbaar 2021:             Jaap Visser en André Schilder

  Mocht u bewaar hebben tegen deze benoemingen kunt u dit schriftelijk kenbaar maken t/m 26 oktober 2021. Andere kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur onder begeleiding van tenminste 10 handtekeningen van leden.

PAUZE

 1. Blik op de toekomst, lidmaatschap en contributie 

Er komt veel op de agrarische sector en ook op de ANV af. Hierop anticiperen we in het organisatieplan. We zullen hier een korte toelichting op geven, alsmede op de speerpunten van de ANV. Daarnaast gaan we in op het lidmaatschap en de contributie.

 1. Bekendmaking Vogelvriendelijke agrariër 2021
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Namens het bestuur,
Klaas Wim Jonker, voorzitter.

NB.: Denkt u aan de dan geldende coronamaatregelen, want er kan gecontroleerd worden.

Notulen jaarvergadering 271020.pdf