Veldexcursie akkernatuur  20 augustus 2020

Nachtvlinders tellen in agrarisch gebied 

Half augustus heeft ANV Hollands Noorden een interessante veldexcursie gehouden met deelnemende agrariërs en vrijwilligers van de akkervogelmonitoring. Het thema van deze avond stond in het teken van nachtvlinders in agrarisch gebied.

Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting kwam vertellen over de telmethode met de BIMAG emmers (Boeren insectenmeetnet agrarisch gebied). Er zijn maar liefst 2400 soorten nachtvlinders die o.a. bijdragen aan bestuiving en als voer dienen voor bijvoorbeeld akkervogels en vleermuizen. Dit jaar worden bij ons in het gebied bij vier agrariërs met de BIMAG emmers geteld. Onze veldmedewerker Ilona heeft al ruim 80 soorten waargenomen.  U kunt meer over het BIMAG project lezen op https://www.vlinderstichting.nl/bimag

Een witte tijger

  

Ellen Mul

Projectleider akkernatuur ANV Hollands Noorden

 

Veldexcursie akkernatuur 1 september 2020

Nieuwe maatregelen GLB-pilot akkerbelten  aatregelen GLB-pilot akkerbelten  

Strokenteelt, gefaseerd maaien van slootkanten, keverbank en ook vogelgraan met stoppel wat zijn dit voor maatregelen en hoe zien deze er in het veld uit? Deze maatregelen vallen onder het GLB-pilot project ‘Akkerbelten’, met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw. Begin september tijdens de tweede veldexcursie werd hier uitleg overgegeven bij deelnemer Arco Klok.

Het nieuwe GLB ligt momenteel op de tekentafel. Duidelijk is dat de nieuwe ronde voor meer groen rendement gaat: meer winst voor natuur en landschap en meer maatwerk voor agrarische bedrijven. Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden heeft vorig jaar samen met de studiegroep maatregelen voor deze pilot bedacht die bijdragen aan een betere bodem en meer biodiversiteit. Arco Klok is een van de deelnemers van de studiegroep en doet dit jaar mee met o.a. de maatregel strokenteelt. 

Loopkevers eten schadelijke insekten  (dit zijn soldaatjes op de kleine bereklauw)

Bij strokenteelt laat de agrariër verschillende gewassen groeien in afwisselende stroken naast elkaar. Strokenteelt is goed voor de biodiversiteit en natuurlijke plaagbeheersing, omdat het bijvoorbeeld loopkevers aantrekt. Al vormt het voor de roulatie in het bouwplan nog wel een uitdaging.

https://www.anvhollandsnoorden.nl/glb-pilot--akkerbelten

https://anog.nl/vergroening-glb-pilot-akkerbelt

https://toekomstglb.nl/cap-pilots/glb-pilots-toekomstbestendige-landbouw

https://www.anvhollandsnoorden.nl/glb-pilot--akkerbelten

https://anog.nl/vergroening-glb-pilot-akkerbelt

https://toekomstglb.nl/cap-pilots/glb-pilots-toekomstbestendige-landbouw/

Ellen Mul

Projectleider akkernatuur ANV Hollands Noorde

 

 

Werkschuurbijeenkomst inzaaien 4 april 2019

Net als vorig jaar houden we weer een werkschuurbijeenkomst in april. Deze korte bijeenkomst is bedoeld om de praktische uitvoering van de akkerpakketten te bespreken (vooraf bewerken, inzaaien etc.) zodat we met de akkerpakketten komend seizoen zo’n goed mogelijk resultaat verkrijgen.

We gaan deze avond ervaringen uitwisselen met bestaande en nieuwe deelnemers.

  • Donderdagavond 4 april 2019
  • Aanvang: 20.00 uur
  • Locatie: Leven van de Wind, Oosterterpweg 12, 1771SJ Wieringerwerf

Graag voor 3 april aanmelden bij emul@anvhollandsnoorden.nl

Tot dan!

Vriendelijke groeten

Ellen Mul- van Baar Projectleider Akkernatuur


Bijeenkomst 12 februari 2019 Studieclub kennisverbreding akkernatuur

We hebben deze avond een interessante presentatie van gangbare akkerbouwer Peter Harry Mulder en zijn partner uit Groningen.

Verder hoort u hoe het afgelopen jaar is gegaan en de wijzigingen voor komend jaar worden doorgenomen.

Deze avond is bestemd voor deelnemers aan de akkerpakketten en vrijwilligers van de akkervogelmonitoring.

Vooraf aanmelden bij info@anvhollandsnoorden.nl

Lees meer /assets/uploads/files/Activiteiten/UITNODIGING kennisverbreding akkernatuur 12 februari 2019 20.00 uur.pdf

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 startten we met de studieclub kennisverbreding Akkernatuur. Uit gesprekken met agrariërs is gebleken dat de wens bestaat om kennis uit te wisselen over het natuurbeheer op hun bedrijf.  De deelnemers dragen  al bij aan de ontwikkeling van de biodiversiteit door mee te doen met de Wintervoedselakker, Vogelakker en/of  Kruidenrijke akkerranden .

Doel van de studieclub is kennis over het beheer van akkernatuur bij te brengen en om praktijkervaringen uit te wisselen. Door deze kennisverbreding en het toepassen van specifieke maatregelen, wordt o.a.:

  • een beter resultaat behaald voor de akkervogels;
  • de drift beperkt;
  • de natuurlijke plaagbestrijding vergroot;
  • de algehele biodiversiteit vergroot;
  • en de akkernatuur praktisch ingepast in uw bedrijfsvoering.

De studieclub komt circa 3 maal per jaar bij elkaar. Als u interesse heeft om deel te nemen dan kunt u contact opnemen met Ellen Mul-van Baar bereikbaar via 06-80040388

Luzernevlinder, foto Marco van der Lee

30-01-2017

Op 30 januari 2017 was de eerste bijeenkomst van de Studieclub kennisverbreding van akkernatuur voor alle deelnemers met contracten voor de Wintervoedselakker, Vogelakker, en deelnemers aan Kruidenrijke akkerranden in de Wieringermeer.  De bijeenkomst vond plaats bij de ANV Hollands Noorden in Obdam. Het was een druk bezochte avond.

Johan van Nieuwenhuyzen trekker van deze studieclub en bestuurslid bij de ANV Hollands Noorden opende de avond. Omdat er veel nieuwe deelnemers aanwezig waren vertelde Ellen Mul- van Baar vervolgens in het kort de doelstelling van de ANV Hollands Noorden. Ook ging zij in op het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Holland. Dit natuurbeheerplan is het uitgangspunt van het agrarisch natuurbeheer. Verder zijn de doelsoorten voor de open akker van de ANV Hollands Noorden besproken.

Daarna vertelde Wim Stegeman, akkerbouwer uit de Flevopolder hoe de verschillende beheerpakketten, Wintervoedselakker, Vogelakker en Kruidenrijke akkerranden in gepast kunnen worden in de bedrijfsvoering. Hij doet dit al een aantal jaren op zijn eigen bedrijf. Hij vertelde over dekern driehoek: goed rendement, duurzame productiewijze en biodiversiteit.  Over het akkervoedselweb en over de balans tussen de effectiviteit van de doelsoort en inpasbaarheid op je bedrijf. Vragen waar hij  op in ging waren: Weet waar je het voordoet, vraag je af wat er nodig is? Past het bij je en jouwbedrijf? Is het praktisch uitvoerbaar (te maken)? Word ik er blij van?

Bij de evaluatie van de zaadmengsels van de akkerranden werd de vraag gesteld of dit jaar een breder sortiment kruiden aan het mengsel kan worden toegevoegd. Hier gaan we mee aan de slag.

Eind juni/ begin juli vindt er een veldbijeenkomst plaats. Voor die tijd wordt u hierover geïnformeerd.

Hieronder vindt u de presentaties.

Presentatie Ellen Mul

Presentatie Dhr. Stegeman

 

12-07-2017

Bij deze avond zal Anthonie Stip van de Vlinderstichting aanwezig zijn. Anthonie heeft naast kennis van vlinders ook kennis van insecten en akkervogels. Anthonie zal onze deze avond kennis bijbrengen en onze vragen beantwoorden.
We starten deze avond bij Johan van Nieuwenhuyzen (Koggenrandweg 25, Middenmeer), vervolgens gaan we via David Andringa (Koggenrandweg 29) en Arie Noordermeer (Nieuw Almersdorperweg 5) naar Sander Giesen (Nieuw Almersdorperweg 11a) waar de excursie zal eindigen.
Uitnodiging

 

17-07-2017 

Bij deze avond zal Ben Koks van de Werkgroep de Grauwe Kiekendief aanwezig zijn. Ben heeft veel kennis van agrarisch natuurbeheer en is expert in vogelakkers.
Tijdens deze avonden gaan we ook weer ervaringen uitwisselen, kennis delen en kennis halen bij de deskundige. We starten deze avond bij Ane van Straten (Westerterpweg 27, Slootdorp) en we eindigen de excursie bij Piet Klaver (Noordburenweg, Hippolytushoef).
We zullen naast vogelakkers ook wintervoedselakkers en kruidenrijke akkerranden bekijken.
Uitnodiging