Natuurbeheer

Provinciaal zijn er twee soorten natuurbeheer:

  • beheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  • agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Onze vereniging richt zich op natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer in agrarisch gebied. Doelen die de provincie heeft gesteld zijn vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2017. Daarin wordt gesteld dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer en agrarisch waterbeheer belangrijke instrumenten zijn voor het behoud van biodiversiteit. De beheermaatregelen worden in de agrarische bedrijfsvoering ingepast, zodat kwetsbare soorten ook in agrarisch gebied voldoende voedsel, bescherming, nest- en voortplantingsgelegenheden kunnen vinden. (bron: Natuurbeheerplan 2017)

 

Natuurbeheerplan

Wat is een Natuurbeheerplan?

Het Natuurbeheerplan omschrijft de doelen die de provincie heeft met betrekking tot Natuurnetwerk Nederland (NNN, vroeger EHS). Het Natuurbeheerplan geeft ook aan waar welke natuur aanwezig is of kan worden ontwikkeld en welke natuurdoelen er gelden.  Op basis van het Natuurbeheerplan kan door beheerders van (agrarische) natuur een vergoeding worden aangevraagd voor het beheer.