Beheerpakketten

In het overzicht van de beheerpakketten is er een onderscheid tussen de ANLb-pakketten en de maatwerk pakketten. Maatwerkpakketten zijn vanaf 2019 inzetbaar en worden in overleg met de veldmedewerker afgesproken. U vindt hier een korte omschrijving van beide pakketten. De beheereisen en voorwaarden waar u aan moet voldoen, vindt u door bij het betreffende pakket op de pakketvoorwaarden te klikken. Onze algemene voorwaarden, behorende bij het beheercontract staan onderaan de pagina. Evenals de lijst met vergoedingen vooor de verschillende pakketten.

 

ANLB pakketten

Grasland met rustperiode

Dit beheerpakket betekend dat er voor het grasland een rustperiode is van 1 april (of 1 maart) tot een afgesproken datum. Tijdens deze rustperiode mag het gras niet worden gemaaid of andere manier bewerkt. Ook beweiding is in deze periode niet toegestaan. 
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Kuikenveld

Dit beheerpakket wordt er een rustperiode afgesproken voor een aantal weken (meestal 2 of 3 weken) in de periode van 1 mei tot 1 augustus. Tijdens deze rustperiode mag het gras niet worden gemaaid of andere manier bewerkt. Ook beweiding is in deze periode niet toegestaan. 
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Plasdras

Het inunderen (onderwater zetten) van het land. Verschillende dieptes en perioden zijn mogelijk.
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Legselbeheer

Op de percelen wordt naar nesten gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv stalkaart of geo informatie).  Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding  is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Kruidenrijk grasland

Dit beheerpakket betekend dat er voor het grasland (met een kruidenrijk graszaad in gezaaidmengsel) een rustperiode is van 1 april (of 1 maart) tot een afgesproken datum. Tijdens deze rustperiode mag het gras niet worden gemaaid of andere manier bewerkt. Ook beweiding is in deze periode niet toegestaan.
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Extensief beweid grasland

Dit beheerpakket betekend dat er voor het grasland een rustperiode is van 1 april tot 15 juni. Tijdens deze rustperiode mag het gras niet worden gemaaid of andere manier bewerkt. Ook beweiding is in deze periode niet toegestaan. Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha.
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Ruige mest

Op een grasland perceel waar bij een rustperiode is afgesproken ontvangt u een vergoeding voor het uitrijden van minimaal 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare. U dient dit binnen een week na uitrijden te melden. De melding kan middels de knop "meldingen door agrariërs" op de homepage van deze website. 
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Botanisch waardevol grasland

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Wintervoedselakker

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Vogelakker

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Kruidenrijke akkerrand

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

 

Vogelgraan met stoppel

Vanaf 2020 een nieuw pakket, dat kan worden afgesloten. Vogelgraan wordt ingezaaid met een zomergraan, maar minder dicht als een gangbaar graanperceel.Door de openheid in het graanperceel krijgen akkervogels meer ruimte om in het graan te broeden en foerageren

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Half- en hoogstamboomgaard

U dient het beheer van de boomgaard  binnen een week na snoei te melden. De melding kan middels de knop "meldingen door agrariërs" op de homepage van deze website. 
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Natuurvriendelijke oever

Na aanleg van een natuurviendelijke oever kan er een beheeropakket "natuurvriendelijke oever" afgesloten worden. Delen van de oever worden in een cyclus van twee jaar gemaaid en maaisel wordt afgevoerd. De oever mag niet bemest worden  Verplichte melding: achteraf binnen 5 werkdagen.

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Ecologisch slootschonen

Ecologisch slootschonen bestaat uit het plaatsen van slootvuil minimaal 2 meter van de slootkant of het afvoeren ervan. Hiermee wordt voorkomen dat nutriënten terugspoelen naar het slootwater. U dient dit binnen een week na de werkzaamheden te melden. De melding kan middels de knop "meldingen door agrariërs" op de homepage van deze website. 
Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de  pakketvoorwaarden.

Rietzoom en klein rietperceel

Minimaal 10% tot maximaal 80% van de rietzoom of -perceel wordt van 1 oktober tot 1 maart van het volgende jaar geschoond en/of gemaaid. Het snoei- en of maaiafval is verwijderd. De rietzoom of -perceel wordt niet beweid. In een cyclus van minimaal éénmaal per 4 jaar en maximaal éénmaal per 2 jaar wordt de rietzoom of -perceel geschoond en/of gemaaid. Verplichte melding: achteraf binnen 5 werkdagen.
Kijk voor een betere beschrijving en voorwaarden/eisen bij de pakketvoorwaarden.

 

 

Maatwerkpakketten

Bouwland met rustperiode

Op bouwland broeden ook weidevogels, zoals kievit en scholekster. Om deze weidevogels op bouwland te beschermen kan een rustperiode toegepast worden. 

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Plasdras op bouwland

Het creëren van een plasdrasgreppel op bouwland, wordt gedaan ten behoeve van de weidevogels. Op deze wijze wordt een plasdraszone gecreëerd waar de weidevogels kunnen foerageren.

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Hoogwaterpeil

Het creëren van een hoog waterpeil in een sloot wordt gedaan ten behoeve van de weidevogels. Op deze wijze wordt een plasdraszone langs de sloot gecreëerd waar de weidevogels kunnen foerageren.

Kijk voor een beschrijving van de voorwaarden/eisen van het beheerpakket bij de pakketvoorwaarden.

Tarieven 2018

Voor een overzicht van de vergoedingen : 2018 Tarievenlijst

Tarieven 2019

Voor een overzicht van de vergoedingen, inclusief  enkele maatwerkpakketten, klik hier : Tarievenlijst 2019

Tarieven 2020

Voor een overzicht van de vergoedingen, inclusief enkele maatwerkpakketten, Tarievenlijst 2020