Wat betekent deelname aan ANLb 2016?

2 december 2016

Meedoen met agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer bij het ANV Hollands Noorden betekent gedegen vakmanschap inzetten voor de natuur, het bedrijf en zijn omgeving. Samen zorgen we voor een betere leefomgeving voor mens en dier.

Wij zullen u graag informeren over een aantal zaken die onderdeel uitmaken van het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) dat in 2016 van start is gegaan.

Als u vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken per telefoon op 06-5342 0864 of per mail via info@anvhollandsnoorden.nl. Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken www.anvhollandsnoorden.nl.

Contract met het collectief in de streek

 • Wij als collectief zijn een samenwerkingsverband van boeren en andere agrarische grondgebruikers die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
 • Het collectief bundelt alle individuele beheercontracten tot één contract met de overheid (een gebiedsaanvraag). Wij hebben hierover contact met de provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl).
 • Een individueel beheercontract is minimaal 1 jaar en maximaal 6 jaar. In het definitieve beheercontract staat deze contractduur vermeld.

Kansrijk agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt om keuzes

 • Bij de SNL regeling gold veelal ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. In het vernieuwde stelsel (ANLb) krijgen die percelen voorrang die het meest kansrijk zijn om natuurresultaat te realiseren.
 • Als collectief maken we, indien nodig, een selectie van alle aanmeldingen op basis van de kaders van het provinciaal natuurbeheerplan en onze aanvullende spelregels om tot een maximaal resultaat te komen
 • Ons streven is om voor 19 december 2016 iedereen die zich bij de voorintekening heeft gemeld, het contract definitief toe te sturen met de  wijzigingen ten opzichte van de intentieverklaring, die  eventueel nodig zijn.

Controles via het collectief

 • In het beheercontract komen pakketvoorwaarden te staan. Hier dient elke deelnemer zich aan te houden en hierop wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd.
 • De NVWA blijft, net als bij de SNL, controleren in het veld. De bevindingen hiervan komen echter niet direct bij u terecht, maar bij het collectief. Het collectief heeft immers een contract met de overheid.
 • Naast de NVWA komt ook het collectief in het veld kijken. Zowel de veldmedewerker als mensen, die de schouw voor ons doen.. Als verantwoordelijke partij voor de afspraken in het contract met de overheid, hebben we een belang dat het beheer door de individueel deelnemers volgens de afspraken wordt uitgevoerd.
 • Onze inzet is dat het beheer zo goed conform de afspraken mogelijk wordt uitgevoerd. Dit willen we bereiken door persoonlijk contact bij het afsluiten van een definitief beheercontract en het bieden van begeleiding bij het beheer. Daarmee verwachten we dat veel minder afwijkingen worden geconstateerd door zowel de NVWA als onszelf.
 • Het collectief heeft de verplichting om Cross Compliance sancties te verrekenen. Wanneer u een sanctie opgelegd krijgt (ook wanneer deze niet gerelateerd is aan agrarisch natuurbeheer), wordt van het collectief verwacht dat het de vergoedingen aan de deelnemer verlaagt met het bedrag van de sanctie. Dat te verrekenen bedrag kan nooit hoger zijn dan de totale vergoeding die u als deelnemer via het collectief zou ontvangen: het collectief houdt alleen een bedrag in en zal geen sanctiebedrag bij u opvragen.

Vergoeding en betalingen

 • U ontvangt de jaarlijkse beheervergoeding van het collectief, en niet van de RvO.nl. Het collectief declareert jaarlijks bij RvO.nl.
 • Het collectief betaalt u uit nadat we de declaratie aan RvO.nl hebben ontvangen.

Van individu naar collectief

Het door u uitgevoerde beheer is van groot belang voor de kwaliteit van het gezamenlijke agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Beheer dat onjuist of geheel niet wordt uitgevoerd, heeft daardoor niet alleen effect op het natuurresultaat of de vergoeding voor uw eigen bedrijf, maar ook (financiële) gevolgen voor het collectief: de afgesproken diensten worden dan immers niet geleverd. Dit heeft dus negatieve consequenties voor alle deelnemers in het collectief. Uw inzet is en blijft dus van groot belang!