JOLA regeling

8 januari 2018

 De JOLA-regeling, kort voor jonge landbouwersregeling, ondersteunt agrarisch ondernemers bij de investeringen om hun bedrijf ‘future proof’ te maken.
 
Het subsidiepercentage bedraagt 30 procent van de subsidiabele kosten en het maximum subsidiebedrag is 20.000 euro. Als er, naast de jonge landbouwer, ook niet-jonge landbouwers (41 jaar of ouder) als firmant staan geregistreerd staan, dan daalt het uiteindelijke subsidiebedrag.

De Jonge landbouwersregeling is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma en wordt uitgevoerd door de provincies. Deze publiceren de JOLA-regeling.

Hieronder staat de tekst, die te vinden is op de website van de provincie NH:

                                         https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen

                                          ga dan naar: Economie en Landbouw
                                          subsidiergeling: Pop3 Jonge Landbouwers

Uiterlijk 15 januari 2018 dient de aanvraag bij RVO ingediend te zijn.

Samenvatting

De regeling ondersteunt jonge landbouwers na bedrijfsovername te investeren in de verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan goed door: deze pagina én de volledige tekst van het openstellingsbesluit voor deze regeling, en de bijbehorende verwijzingen naar de Uitvoeringsregeling POP3 subsidie Noord-Holland (zie wet- en regelgeving) goed door.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
 

Beknopte beschrijving

Doelgroep:

Subsidie wordt verstrekt aan jonge landbouwers. Een jonge landbouwer is een persoon die bij het indienen van de aanvraag om subsidie niet ouder is dan 40 jaar, een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond heeft of over ten minste 3 jaar werkervaring op een landbouwonderneming beschikt. Behoort u tot deze doelgroep, raadpleeg dan de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland. Hierin staan aanvullende voorwaarden die bepalen of u tot de doelgroep behoort. Indien er sprake is van een maatschap, let u dan goed op de voorwaarden die worden gesteld aan uw positie, zeggenschap en uw aandeel in de maatschap.

Activiteiten:

Subsidie kan worden verstrekt voor de investeringen die vermeld staan op de lijst van investeringscategorieën in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.

Weigeringsgronden:

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

indien er op grond van paragraaf 3 van de UVR POP3 reeds eerder subsidie is verleend voor het landbouwbedrijf of er op grond van titel 6 paragraaf 2 van de Regeling LNV subsidies of de Subsidieregeling jonge Agrariërs van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reeds eerder een subsidie is verstrekt aan de aanvrager.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van 17 oktober 2017, vindt u alle relevante voorwaarden.

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen genoemd bijlage 1 van het openstellingsbesluit;

Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen;

Voor de rangschikking hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijst en wordt gerangschikt op basis van het gemiddelde van de investeringscategorieën;

Er wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend;

Indien de subsidie wordt berekend op basis van het eigen vermogen wordt de subsidie berekend op basis van het aandeel van het eigen vermogen ten tijde van de aanvraag om subsidie.

Als er voor de investeringen, bij de voor u geldende lokale overheid vergunningen noodzakelijk zijn ligt de verantwoordelijkheid voor informatie-inwinning daarover en het verkrijgen van vergunningen bij uzelf. Bij het vaststellen van de subsidie beschouwen wij de investeringen pas gebruiksklaar als deze ook daadwerkelijk gebruikt mogen worden. Dit houdt ook in dat eventueel noodzakelijke vergunningen afgegeven moeten zijn. Dit geldt ook voor de door de lokale overheid gestelde voorwaarden voor gebruik. U moet zelf op de hoogte zijn van de lokale voorwaarden voor het gebruik van de investeringen. Als u door handhaving van een (lokale) overheid een investering niet mag gebruiken, wordt de investering niet als gebruiksklaar beschouwd en is dan niet subsidiabel.

De subsidie kan niet meer bedragen dan 30% van de door ons noodzakelijk geachte kosten met een maximum van € 20.000,-.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 550.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Aanpak

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. In de Uitvoeringsregeling en het openstellingsbesluit vindt u, naast de inhoudelijke criteria, de rangschikkingscriteria op grond waarvan de projecten worden gescoord.

De regeling is open vanaf 4 december 2017. Uw (volledige) aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2018 door RVO.nl zijn ontvangen. Als RVO.nl uw aanvraag later ontvangt, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten. Digitale aanvragen kunnen we elke dag ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag:

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag alleen digitaal indienen. De link hiervoor vindt u uiterlijk op 4 december 2017 op deze pagina. Overige informatie vindt u na het inloggen op de website van RVO.nl.

Digitaal aanvragen:

Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze tijdig aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning op www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket/inloggen-met-eherkenning

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Contact

Meer informatie over het subsidieproces treft u uiterlijk vanaf 4 december 2017 aan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Bezwaar en beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Wet- en regelgeving

Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland 2017 (pb 2017/113)

Openstellingsbesluit en subsidieplafond 2017, Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland (pb 2017/112)

Online aanvragen

https://mijn.rvo.nl/pop3-noord-holland-jonge-landbouwers-2017

Meer informatie

Netwerkplatteland

Regiebureau POP

Bijgewerkt

21-11-2017