Ruige mest, het zwarte goud voor uw weidevogels

Vanaf 1 februari mag er weer vaste mest uitgereden worden.   Ondanks dat de periode voor het uitrijden van vaste mest is verruimd, vergoedt de ANLb alleen het uitrijden in de periode 1 februari tot 31 augustus. (In de rustperiode van het beheerpakket mag er niet uitgereden worden). De reden is dat er één lijn getrokken wordt voor zand- en kleigronden. Anders zou er weer een extra criteria toegevoegd worden waarop gecontroleerd moet worden. Zie ook :

Waarom ruige mest?

De positieve effecten van strorijke ruige mest op de bodemkwaliteit zijn allang bekend. Strorijke ruige mest zorgt onder andere voor meer structuur in het gewas, het stimuleert het bodemleven en het versterkt de natuurlijke drainage van de bodem. Maar ook uw weidevogels profiteren er van!

Het uitrijden van ruige mest bevordert een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter is voor kuikens. Onderzoek heeft aangetoond dat er door het gebruik van ruige mest aanzienlijk meer grote insecten op de percelen aanwezig zijn. Insecten zijn van groot belang voor het opgroeien van de kuikens, hoe groter het insect, hoe minder stappen een kuiken hoeft te zetten om de buik vol te krijgen, des te meer energie er over blijft om te groeien. De organische mest zorgt ook voor een rijk bodemleven met voldoende wormen voor de oudervogels. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door o.a. kieviten en grutto’s, gebruikt als nestmateriaal.

Melding om vergoeding te krijgen

Op percelen met het ANLb pakket ruige mest mag mest ook uitgereden worden als de bodem bevroren is of bedekt is met sneeuw. Voor het uitrijden van ruige mest is een vergoeding van € 140/ha beschikbaar. Uitgereden ruige mest moet via deze website worden gemeld.

Doe dit binnen 7 dagen na het uitrijden!

Let op

Binnen ANLb hebben we verschillende pakketten waarbij gelet moet worden op de bemesting.

Botanische weideranden mogen het hele jaar door niet worden bemest; niet met ruige mest, maar ook niet met kunst- en drijfmest. Houdt hier rekening mee door een rand van 2 meter vanaf de slootkant vrij te houden van mest.

Op percelen met een rustperiode mag  voor 1 april alleen ruige mest worden uitgereden. Drijf- en kunstmest mag wel na afloop van de rustperiode.

Voor vragen of meer info

In Mijnboerennatuur kunt u zien welke pakketten u heeft afgesloten.

Meer lezen over de positieve eigenschappen van ruige mest: http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/Uploaded_files/Naslagwerk/vbn-factsheetbemestingenbodemkwaliteit.79f6af.pdf

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ella Huisman (06- 06-53420864)  of Mirjam Vlugt (tel 06-30210678)