Wieringen teleurstellend verlopen 

In het algemeen is het weidevogelseizoen op Wieringen uiterst teleurstellend verlopen.

Van de 79 broedparen grutto hadden op 2 juni slechts 11 gruttoparen nog éénof meer kuikens.

Dit betekent een bruto territoriaal succes van slechts 13,92 % terwijl 65% nodig is om het broedsucces als voldoende te kwalificeren. Het slechte broedsucces heeft naar alle waarschijnlijkheid  te maken met een combinatie van droogte en een hoge predatiedruk op zowel legsels als kuikens.  Juist in het Westelijke deel van Wieringen waar grote delen volledig ingericht zijn voor weidevogels zijn bijna geen legsels uitgekomen en kuikens vliegvlug geworden. Omdat van alle weidevogelsoorten het broedsucces ver beneden de maat was, is besloten om de factor predatie nader te onderzoeken en zijn op diverse plekken wildcamera’s geplaatst.

Uit voorlopige resultaten blijkt dat een mix aan predatoren een negatieve invloed te hebben op het uitkomen van legsels. Op camerabeelden is te zien dat vos, steenmarter, rat en egel nesten prederen.  Vooral de veelvuldige aanwezigheid van de vos en de nieuwkomer steenmarter baart ons grote zorgen.

Jonge grutto-pullen zijn erg kwetsbaar: firma Ruijter en melkveebedrijf N. van Duin namen beheermaatregelen zodat pullen vliegvlug konden worden  Foto: Hans Westrik

Natuurlijk zijn er ook positieve berichten uit Wieringen. Vanuit het Oostelijke deel van Wieringen, op de percelen van de firma Ruijter en melkveebedrijf N. van Duin, komen goede berichten. Dankzij vernatting van greppels, laat maaidatum percelen, last minute tot 1 juli  in combinatie met extensief weiden en uitgekiend voorweiden zijn op die plekken ware pareltjes ontstaan met hoge dichtheden weidevogels. 

Op meerdere plekken waar natte situaties zijn gecreëerd en predatie uitbleef zijn nesten uitgekomen en kuikens vliegvlug geworden. Enkele deelnemers hebben daarom hun maaidatum tot 1 juli verlengd.

 

Nieuw aangelegd plasdras bij Schagen parel voor weidevogels

Dit jaar is er bij de familie Wennekers in Schagen een tweede plas-dras bijgekomen: het blijkt een waar paradijs voor vele weidevogels te zijn. Een mozaïek van twee grote plas-dras situaties, kruidenrijk graslanden en laat maaidatum percelen van de families Wennekers, Borst, Wempe en Smit versterken elkaar op een dusdanige wijze, waardoor weidevogels volop de kans krijgen hun kuikens vliegvlug te krijgen.  Geheel tegen de landelijke trend bleek het broedsucces van de grutto boven de 90% te liggen.

Op de aangelegde “eilandjes” broeden kluten, visdieven, kieviten en zijn bontbek- en kleine plevieren gesignaleerd. Buiten de grote aantallen broedvogels maken honderden weidevogels en steltlopers gebruik van de plasdrassen om te foerageren en op te vetten.  Foto: Hans Westrik

Zowel in het voorjaar als nu in het najaar. In het deelgebied de Keinsmerwiel zijn buiten de vier kernweidevogelsoorten de volgende soorten waargenomen: kluut, visdief, berg-, wilde, krak, kuif-, slob- en bergeend, smient, wintertaling, verschillende ganzensoorten, knobbelzwaan, lepelaar, kleine plevier, bontbekplevier, kemphaan, oeverloper, vink, gele- en witte kwikstaart, wulp, stormmeeuw en kokmeeuw. Wat een feest!

 

Sint Maartensvlotbrug

Op de percelen van Blokker bloembollen en biologisch bloembollenbedrijf Huiberts en hebben de vogels een voortreffelijk jaar achter de rug. Tijdens de drie  reguliere telronden in april, mei en juni zijn de volgende territoria met een hoge broedcode vastgesteld: 21 paar veldleeuweriken, 21 

paar gele kwikstaarten, 2 paar kieviten, 1 paar tureluur, 3 paar scholekster en 5 paar patrijzen. Daarnaast zijn ook de doelsoorten graspieper, ringmus en kneu waargenomen. Beide deelnemers hebben kruidenrijke akkerranden rondom hun percelen gerealiseerd.

 

Herman Vos

Veldmedewerker Wieringen, Schagen en Sint Maartensvlotbrug