Update 6 oktober 2020

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft onlangs het subsidiebudget aangevuld met € 430.000 voor bovenwettelijke maatregelen. De subsidie is bedoeld voor boeren in het werkgebied van HHNK die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Er is subsidiebudget beschikbaar voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland voor alle thema’s (Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam bodembeheer, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer, Voldoende zoetwater). Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober 2020 worden ingediend via www.landbouwportaalnoordholland.nl

Gratis bedrijfsbezoek door een coach blijft mogelijk

Ook het aanvragen van een gratis bedrijfsbezoek door een coach met specialistische kennis over de thema's van het Landbouwportaal blijft mogelijk. Samen met deze coach kijkt u welke maatregelen nodig, mogelijk of wenselijk zijn om uw bedrijf, erf en/of perceel toekomstbestendig te maken. Uiteraard wordt er dan gehouden aan de regels van het RIVM om het bezoek veilig te laten verlopen. Via het Landbouwportaal kunt u zich bij een thema aanmelden voor een coach bezoek.

Vragen? Neem dan contact op met de helpdesk: 088 – 8886630 of via info@landbouwportaalnoordholland.nl.

 

Achtergrondinformatie

In het voorjaar van 2018  is er een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor alle agrariërs in Noord-Holland. Centraal staan de thema’s bodem en water en het klimaatbestendiger maken van het agrarische bedrijf.

Extremer weer en veel regen in korte periodes zijn een toenemend probleem voor de landbouw. Een goede bodemstructuur is dan van groot belang bij wateroverlast maar ook watertekort.  En uiteraard levert een goede bodem een betere opbrengst op. Ook het verminderen van uitspoeling van nutriënten is een aandachtspunt, voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang voor land- en tuinbouw.

LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland hebben daarom samen een subsidieregeling hiervoor opgezet die loopt tot 2021.

Wat biedt deze regeling voor agrariërs?

·         Er is 6,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, perceel- en oeverinrichting en beheer.

·         U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

·         Er is de informatieve website voor agrariërs ‘www.landbouwportaalnoordholland.nl’ voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.

U dient zich in het portaal te registeren met uw email adres, uitleg daarover vindt u in het portaal 

Artikelen in de media

 

Artikel Bodemcoach helpt droge boeren.pdf