Donderdag 14 oktober jl: Lezing Peter Vanhoof duurzaambodembeheer en verwaarding drijfmest

 

Donderdag 14 oktober heeft Peter Vanhoof een interessante lezing gegeven over duurzaam bodembeheer en de verwaarding van drijfmest. Tijdens de lezing werd diep ingegaan op de relatie tussen plant, bodem en bodemleven en hoe je door een goede biologie kosten kan besparen op je bedrijf. Het was een interactieve avond waarin veel vragen zijn gesteld en beantwoord.

Een samenvatting van de lezing kunt u zien op het filmpje hieronder: 

 

Peter Vanhoof is een zelfstandig onderzoeker en is afkomstig uit België, woont in Polen en adviseert vooral boeren in Nederland, Duitsland en België. Hij is al meer dan 10 jaar jaren bezig met metingen van bodemleven en mestkwaliteit, gedeeltelijk met zelf ontwikkelde meetmethoden. In 2019 leidde Peter in dat verband een groots opgezet onderzoek bij 135 melkveehouders. In een eerste fase werd de invloed van het winterrantsoen op de mestkwaliteit grondig onderzocht. Daarna werd bekeken hoe de kwaliteit mest de groei, kwaliteit en opbrengst van de eerste snede op grasland beïnvloedde. Daaruit bleek duidelijk dat een hoogkwalitatieve mest van dieren die hun voer goed hebben verteerd, ook erg waardevol is als meststof. Dat is ook voor akkerbouwers van belang om weten. Peter begeleid sinds 2 jaar het project "gezonde bodem is gezonde teelt" van LTO Noord bij een groep akkerbouwers op Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard. Daarbij staat de bodemkwaliteit en het bodemleven centraal als basis voor een gezonde akkerbouwteelt. 

Meer info op: www.organic-forest.eu/nl-menu

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door HHNK

 

 

Begin 2021 zijn we gestart met het proefproject ‘Verbeteren bodemkwaliteit en bestrijden onkruiden, waaronder ridderzuring’.  

We zijn met dit proefproject gestart omdat steeds duidelijker wordt dat de biodiversiteit in het landelijk gebied (waaronder de weidevogels), sterk beïnvloed wordt door de bodem. De bodem is de basis van de biodiversiteit in het landelijk gebied! Vanaf 2021 is de bodem één van de aandachtsgebieden van onze agrarische natuurvereniging ANV Hollands Noorden.

Doel

Het doel van dit project is om deelnemers van ANV Hollands Noorden kennis en ervaring te laten opdoen met duurzaam bodembeheer en dan specifiek gericht op het voorkomen van onkruiden.

Toelichting 

We hebben gekozen om specifiek naar ridderzuring te kijken, omdat we van deelnemers horen dat er op bepaalde plekken veel ridderzuring voorkomt. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het inzetten van beheerpakketten voor weidevogels; door de aangepaste maaidatum en bemesting. Nu willen we met (onafhankelijke) bodemadviseurs kijken hoe dit op andere manieren, bijvoorbeeld door bekalking, aangepakt kan worden. Tevens wordt de bodemkwaliteit in het algemeen meegenomen. Er wordt aandacht besteed aan meer balans in de bodem. Dit heeft invloed op de biodiversiteit, maar zeker ook op de agrarische bedrijfsvoering!

Duur van het project
De leden doen voor minimaal 3 jaar mee, aangezien het een aantal jaar kan duren voordat bodemmaatregelen zichtbaar worden. De kosten voor veldmaatregelen worden voor maximaal 3 jaar vergoed.

Studiegroep

We bieden een bodemcursus aan. Zie verder bij kopje bodemcursus.

Acht van onze leden nemen deel aan de studiegroep Duurzaam bodembeheer. Deze studiegroep komt een aantal maal per jaar bij elkaar:

  • Bijeenkomst voorafgaand aan uitvoeren veldmaatregelen (zogenaamd vragenuurtje voor praktische zaken);
  • Bijeenkomst eind van het seizoen (evaluatie en hieraan gekoppeld een themabijeenkomst)
  • Veldexcursie naar een agrariër die al wat langer met duurzaam bodembeheer bezig is.

Bij de bijeenkomsten is een onafhankelijk bodemadviseur aanwezig.

Verder zorgt de ANV Hollands Noorden ervoor dat vragen, gesteld door leden van de studiegroep, door een expert worden beantwoord. Dit buiten de bijeenkomsten om.

Bodemmonster februari 2021
Eind februari 2021 zijn er bodemmonsters op de bedrijven gestoken door BBA, Bioscan en Chroma. Met deze monsters wordt inzicht verkregen in de toestand van de bodembiologie. Vanuit de ANV Hollands Noorden is gecoördineerd welke percelen aan het proefproject deelnemer en bemonsterd zijn.

Bodemcursus

Eind februari-maart 2021 is een bodemcursus gegeven.
In verband met Covid-19 heeft dit digitaal plaatsgevonden.
Alleen de laatste bijeenkomst, met een veldgedeelte,
heeft in de buitenlucht plaatsgevonden.  

Kader 1 Cursus Bodemkwaliteit en -biologie

Een gezonde bodem als basis voor het leveren van een kwaliteitsproduct. Het zoeken naar de juiste balans tussen chemie, biologie en energie wat leidt naar een gezonde groei. Deze cursus laat u een andere benadering zien van de bodem en bemesting, bodemleven en mineralen, iets wat niet op school geleerd wordt en gestoeld is op kennis die niet in de gangbare land en tuinbouw wordt uitgedragen. U leert uw problemen met de teelt van binnenuit uw eigen systeem op te lossen of te voorkomen.

In de cursus bodembiologie krijgt de agrariër uitleg over bodemproblematiek, ziekteweerbaarheid en handvatten om de efficiëntie en gezondheid van de bodem te vergroten. Tijdens de cursus passeren onderwerpen als mineralen-onbalans, structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, (probleem) kruidengroei, bemesting en bemonstering de revue. Ook wordt aandacht besteed aan toepasbare bodembiologie.

Het bereiken van doelstellingen via een gezonde bodem staat hierbij centraal. Alles wordt benaderd en besproken vanuit de bodem. De bodembiologie is de basis van ons ecosysteem, “het plankton van de grond” en cruciaal bij een gezonde teelt en natuur.

Deze cursus is geschikt voor iedere agrariër of medewerker die teelt technisch met gewassen bezig is, ook als ze dienen tot voer voor dieren.

Advies op maat

De bodemmonsters zijn geanalyseerd door een bodemexpert. Deze analyse is, indien nodig, (digitaal) toegelicht in een gesprek. De uitwerking van de monsters, een eerste advies op bemesting, highlights uit de resultaten zijn verwerkt tot een kort verslag.              

De bedrijfsbezoeken zijn uitgevoerd eind mei en begin juni.
De bodemadviseur is samen met een medewerker van de ANV bij de studiegroep leden langs geweest voor een bedrijfsbezoek. Bij het bedrijfsbezoek zijn de doelen van het bedrijf besproken. Uiteraard volgde een korte rondgang en is een profielkuil gemaakt. De huidige situatie en de eventuele problemen die daarin voorkomen zijn besproken vanuit de bodemoptiek. Dus wat is de relatie tot de bodem en wat kunnen we daarmee gaan doen. Besproken zijn: het bouwplan / teeltplan, grondbewerkingen, gebruik van groenbemesters etc.  Na het bezoek is een verslag gemaakt met daarin praktische adviezen voor de langere termijn.

Maatregelen uitvoeren

Samen met de bodemadviseur en de ANV Hollands Noorden bepalen de studiegroep deelnemers welke maatregelen er uitgetest worden op het bemonsterde perceel. Dit is afhankelijk van type maatregel, probleem dat aangepakt wordt en dergelijke. Veldmaatregelen vallen uiteen in voorjaarsbehandelingen (vóór 1 april) en najaarsbehandelingen (sep/okt).

Vergoeding

Door de ANV Hollands Noorden wordt een budget beschikbaar gesteld voor het uittesten van de maatregelen. Dit betreft materiaalkosten die gemaakt worden (geen loonwerk).

ANV Hollands Noorden vergoedt een bijdrage in de materiaalkosten (bijv. zeeschelpenkalk) voor 3 hectare van maximaal € 600,- per jaar, gedurende maximaal 3 jaar. De maximale bijdrage die deelnemers kunnen ontvangen is dus € 1.800,-. Ze kunnen er natuurlijk zelf voor kiezen om meer dan 3 hectare te behandelen.

Samenwerkingsovereenkomst

Aangezien de ANV Hollands Noorden budget beschikbaar stelt voor het verbeteren van de bodembalans, zijn er met de studiegroep leden samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd.

Informatie:

Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met:
Maaike Wagenaar (06-80100993 of via info@anvhollandsnoorden.nl ).