Ruige mest

Nut en noodzaak

Door een goede bodemkwaliteit neemt het leven in de bodem toe. Voor volwassen vogels zijn dat vooral regenwormen en emelten. Voor kuikens zijn dit (insecten)larven. Bemesting heeft een grote invloed op de bodemkwaliteit. Het toepassen van ruige mest in plaats van drijfmest zorgt voor bodemverbetering en een minder snelle groei van het gras zodat kuikens ruimte hebben om te lopen.

Voor meer informatie zie de factsheet "Bemesting en bodemkwaliteit" van de vogelbescherming.

Ruige mest melden

Vanaf 1 februari tot aan het begin van de rustperiode mag er weer vaste mest uitgereden worden op de percelen, waarvoor een beheerpakket is afgesloten voor het weidevogelbeheer. Ook na de rustperiode kan er tot  en met 31 augustus uitgereden worden.

Voor het uitrijden van ruige mest kunt u een vergoeding aanvragen,  als u één van de volgende pakketten op het perceel heeft afgesloten: Grasland met rustperiode, Kruidenrijk grasland, Extensief beweid grasland  

Op de percelen met legselbeheer kunt u uiteraard ook ruige mest uitrijden. Echter u krijgt dan geen vergoeding voor het uitrijden.

Melden uitrijden ruige mest binnen een week!

Als u ruige mest uitrijdt en in aanmerking wil komen voor een vergoeding, moet het uitrijden binnen één week na het uitrijden gemeld worden bij ANV Hollands Noorden. Zo  kunnnen wij de melding binnen de gestelde termijn van RVO in ons administratiesysteem opnemen. Voor de melding kunt u hier onderaaan de pagina  “Online Melding doen”  of het formulier downloaden.

 

 

 

 

 

 

Met vorst mag er vaste mest uitgereden worden op een bevroren ondergrond. Dit geldt alleen voor de pakketten met beheersregime.

Ondanks dat de periode voor het uitrijden van vaste mest is verruimd, vergoedt de ANLb alleen het uitrijden in de periode 1 februari tot aan de rustperiode (van het ANLb-pakket).

De reden is dat er één lijn getrokken wordt voor zand- en kleigronden. Anders zou er weer een extra criteria toegevoegd worden waarop gecontroleerd moet worden. Het uitrijden in de periode 1 februari tot aan de rustperiode (van het ANLb-pakket). De reden is dat er één lijn getrokken wordt voor zand- en kleigronden. Anders zou er weer een extra criteria toegevoegd worden waarop gecontroleerd moet worden.

Wilt u de instructie rustig nalezen dan kunt u hier de instructie melden uitrijden ruige mest downloaden.

 

Voorwaarden ruige mest uitrijden

Uitrijden mag alleen in de periode van 1 februari t/m 31 augustus, maar niet tijdens de met u afgesproken rustperiode;

  • Er moet minimaal 10 ton en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare worden uitgereden;
  • Binnen 1 week na het uitrijden moet de melding (ingevuld en ondertekend formulier “Melding uitrijden ruige mest” en bijbehorende kaart) bij ANV Hollands Noorden zijn ontvangen;
  • Elk perceel kan maar één maal worden aangemeld.

Belangrijke informatie over het uitrijden van mest kunt u hier vinden op de website van RVO.

 

Online melding doen

 

Downloaden: