Ruige mest

Nut en noodzaak

Door een goede bodemkwaliteit neemt het leven in de bodem toe. Voor volwassen vogels zijn dat vooral regenwormen en emelten. Voor kuikens zijn dit (insecten)larven. Bemesting heeft een grote invloed op de bodemkwaliteit. Het toepassen van ruige mest in plaats van drijfmest zorgt voor bodemverbetering en een minder snelle groei van het gras zodat kuikens ruimte hebben om te lopen.

Voor meer informatie zie de factsheet "Bemesting en bodemkwaliteit" van de vogelbescherming.

 

 

Ruige mest melden

Vanaf 1 februari tot aan het begin van de rustperiode mag er weer vaste mest uitgereden worden op de percelen, waarvoor een beheerpakket is afgesloten voor het weidevogelbeheer.

Voor het uitrijden van ruige mest kunt u een vergoeding aanvragen,  als u één van de volgende pakketten op het perceel heeft afgesloten: Grasland met rustperiode, Kruidenrijk grasland, Extensief beweid grasland

Op de percelen met legselbeheer kunt u uiteraard ook ruige mest uitrijden. Echter u krijgt dan geen vergoeding voor het uitrijden.

Melden uitrijden ruige mest binnen een week!

Als u ruige mest uitrijdt en in aanmerking wil komen voor een vergoeding, moet het uitrijden binnen één week na het uitrijden gemeld worden bij ANV Hollands Noorden. We hebben dit gewijzigd ten opzichte van de vorige jaren, omdat wij zo de melding binnen de gestelde termijn van RVO in ons administratiesysteem kunnen opnemen. Voor de melding kunt u de  bijlage “Melding ruige mest” gebruiken.

Wilt u de instructie rustig nalezen dan kunt u hier de instructie melden uitrijden ruige mest downloaden.

 

Voorwaarden ruige mest uitrijden

Uitrijden mag alleen in de periode van 1 februari t/m 31 augustus, maar niet tijdens de met u afgesproken rustperiode;

  • Er moet minimaal 10 ton en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare worden uitgereden;
  • Binnen 1 week na het uitrijden moet de melding (ingevuld en ondertekend formulier “Melding uitrijden ruige mest” en bijbehorende kaart) bij ANV Hollands Noorden zijn ontvangen;
  • Elk perceel kan maar één maal worden aangemeld.

Belangrijke informatie over het uitrijden van mest kunt u hier vinden op de website van RVO.

 

Online melding doen

 

Downloaden: