Akkervogels

ANV Hollands Noorden zet zich vanaf het najaar van 2015 ook meer in voor het creëren van een goed foerageergebied voor de boerenlandvogels. Boerenlandvogels zijn, naast de gangbare weidevogels die steeds meer op het bouwland foerageren en broeden, ook de akkervogels zoals patrijzen, gorzen, piepers en kwikstaarten. Een beter foerageergebied kan worden gecreëerd door meer rust op de akkers tijdens de broedperiode of een groter voedselaanbod in de winterperiode. De deelname van de open teelten (akkerbouw of tuinbouw) aan het stelsel voor agrarisch natuurbeheer biedt voordelen voor uw bedrijf. Niet alleen ecologisch maar ook als het gaat om duurzame bedrijfsvoering (betere bodem- en waterkwaliteit, aanwezigheid natuurlijke vijanden in aangelegde akkerranden).

Patrijzen, foto Henk Post