Waterbeheer

Zoals beschreven in het natuurbeheerplan is het agrarisch waterbeheer  gericht op het bereiken van een goede toestand van al het water conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het realiseren van een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem.

De beheerpakketten die t.b.v. de categorie Water  afgesloten kunnen worden, hebben als functie:

  • Verbeteren waterkwaliteit
  • Waterberging
  • Bufferzone
  • Vernatting

Het gaat om de beheerpakketten: ecologisch slootschonen, botanische waardevolle weiderand, vogelakker, kruidenrijke akkerrand (bufferzone) en de half- en hoogstamboomgaard.

Voor de categorie water zijn geen doelsoorten geformuleerd.