Nieuw stelsel Anlb

Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het agrarisch natuurbeheer en er zijn hele mooie resultaten behaald. Maar het kan nog beter. Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap én agrarisch ondernemerschap. En dat is nu nog onvoldoende het geval. Aan de inzet van de deelnemers ligt het niet. Die hebben met hart en ziel gewerkt en het nodige gerealiseerd. Momenteel zijn vooral de uitvoeringskosten te hoog en de resultaten te beperkt. Daarom is er per 1 januari 2016 een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat biedt kansen en mogelijkheden! De sleutel tot succes zit in een collectieve aanpak. Hiermee verlagen we de kosten en kunnen we de natuurresultaten verbeteren. Agrarische collectieven vormen het hart van het nieuwe stelsel. Deze collectieven bestaan meestal uit één of meer agrarische natuurverenigingen (ANV’s).

Collectieve benadering

Nieuw is dat partijen in het gebied zelf bepalen welke doelen zij willen realiseren in hun eigen gebied. Voorheen stond in het provinciaal natuurbeheerplan op perceelniveau aangegeven waar welke beheerpakketten mogelijk waren. Dat gaat nu anders. De provincie bepaalt niet meer tot in detail wat de mogelijkheden zijn voor een gebied, maar legt op hoofdlijnen vast welke doelen ze wil bereiken. Agrarische collectieven bepalen vervolgens met de streek op welke locaties en met welke beheerpakketten ze deze doelen willen realiseren. Dit is dé kans om er echt iets moois van te maken! We benutten de kennis en kunde uit het gebied zelf en dat levert gegarandeerd betere resultaten op.

Leefgebiedenbeleid

Tot 2016 kon iedere boer meedoen met agrarisch natuurbeheer. Per 2016 werkt provincie Noord-Holland met leefgebieden. Door de provincie is vastgesteld wat de meest kansrijke gebieden zijn voor weidevogels, akkervogels en watermaatregelen. Alleen in deze leefgebieden kunnen agrariërs mee doen met het agrarisch natuurbeheer en subsidie aanvragen bij onze vereniging. De gedachte hierachter is om het beschikbare geld alleen in te zetten in kansrijke gebieden. De kaart met daarop de leefgebieden is door provincie Noord-Holland opgenomen in het Natuurbeheerplan.

http://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer